Ön itt van:    Home      Tevékenységünk      Ingatlangazdálkodás

Ingatlangazdálkodás

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem lakás célú helyiségek bérbeadása képezi az osztály fő tevékenységét. Külön csoportunk végzi a kapcsolattartást társaságunkkal szerződésben álló közüzemi szolgáltatókkal.

INGATLANGAZDÁLKODÁSI CSOPORT

Kezelésünkben mintegy 1500 önkormányzati tulajdonú bérlakás van, melynek túlnyomó többsége szociális alapon bérbe adott, kisebb részben költségelvű, illetve néhány piaci alapú bérlet. A megüresedett lakások ismételt bérbeadása kizárólag pályázat, vagy versenytárgyalás útján történhet, így rendszeresen készítünk különböző pályázati felhívásokat. A megkötött szerződések alapján havonta számlát készítünk úgy a bérleti díjról, mint a közüzemek társaságunk felé megküldött szolgáltatási díjának áthárításáról.
Folyamatosan végezzük a lejáró határozott idejű bérleti szerződés ellenőrzését, a hosszabbítások bonyolítását, illetve készítjük elő azokat a szerződésmódosításokat, melyek jellemzően bérlőtársi jogviszony létesítése, megszűnése, bérleti jogviszony folytatása, vagy lakáscsere miatt váltak szükségessé. Kezeljük azokat a bejelentéseket, kérelmeket, panaszokat, melyek vagy a bérlőink részéről merülnek fel, vagy a szomszédok, társasházak kezelői nyújtanak be bérlőinkkel szemben.
Hasznosítunk ezen kívül 400 db nem lakás célú helyiséget, ahol közel azonos feladatokat látunk el, mint a lakások esetében. Helyiségeken kívül bérbe adunk különböző célra területeket, illetve parkolókat.
A vonatkozó törvény értelmében évente bérleményellenőrzést végzünk valamennyi bérlőnknél. Ennek során a lakások és üzlethelyiségek rendeltetésszerű használatát, a bérlői feladatkörbe sorolt karbantartási, állagmegóvási feladatok elvégzését is vizsgáljuk.
Több mint 150 vegyes tulajdonú társasházban és 50 tisztán önkormányzati tulajdonú épületben vannak albetéteink.

Üzlethelység tájékoztató

ÜZLETHELYISÉG TÁJÉKOZTATÓ

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának módja:

–       Az üres helyiséget elsődlegesen versenytárgyalás útján lehet bérbe adni.

–       A versenytárgyalás sikertelensége esetén a helyiség bérbeadása szabad megállapodás útján, a polgármester döntése alapján történhet.

Bérleti jog megváltási díj:

nincs

Bérleti díj:

A Bérleti díj területi besorolásonként változik, melyről bővebb információt ügyintézőinktől kaphat. A bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül. A díjemelés mértékéről és tényéről a Bérbeadó levélben, tájékoztatja a Bérlőt.

Óvadék:

A pályázatot elnyerő pályázó a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díj kétszeresének megfelelő óvadék megfizetésére kötelezett.

Bérbeadás időtartama, előbérleti jog:

A helyiségeket határozott időre, maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni, illetve feltétel bekövetkeztéig.

A helyiség a határozott idő eltelte után a bérlő erre irányuló igénye esetén, ismételten egy alkalommal, versenytárgyalás nélkül további maximum 5 évre bérbe adható előbérleti jogalapján, ha

a) az általa a helyiségben végzett tevékenység ellátása az önkormányzat érdekében áll,
b) a bérlő tevékenységével kapcsolatban megalapozott panasz, bejelentés, lakossági kifogás nem érkezett,
c) a bérlő bérleti és közüzemi díj fizetési kötelezettségének a bérleti jogviszony ideje alatt maradéktalanul eleget tett, 30 napot meghaladó fizetési késedelembe nem esett, és ezt a kezelő felé igazolja.
Előbérleti jogának gyakorlásáról a bérlő a bérleti szerződés lejártát megelőzően legalább 60 nappal írásos nyilatkozattal köteles a kezelőt értesíteni. Amennyiben a bérlő a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidőt elmulasztja, a helyiség előbérletére nem tarthat igényt.

A hasznosítás célja és a helyiségben végezhető tevékenység megjelölése:

A helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet végezni, melyek beszerzése a Bérlő feladata.

Magán személyek csak raktározási célú tevékenységet folytathatnak a bérbe adandó helyiségekben.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel szemben követelése nincs.

A Bérlő a helyiségben végzett tevékenységet akkor módosíthatja, ha a tevékenység módosítását előzetesen írásban kérte, és ahhoz a tulajdonos hozzájárult.

Szerződéskötés feltételei:

Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel[1] köthető, akinek:

a) nincs köztartozása, és a versenytárgyalás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozása nem volt,

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás hatálya alatt,

c) vállalja, a bérleti díj éves emelésének megfizetését, mely nem lehet magasabb a Rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott mértéknél,

d) vállalja, hogy az épület felújítása bontása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat,

e) vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,

f) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

A Bérlő kötelezettségei:

A közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval. A bérlő köteles a kezelő külön felhívása nélkül minden év január 31. napjáig igazolni, hogy a nem a kezelőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozással nem rendelkezik, melyet a szolgáltató által, 15 napnál nem régebben kiállított igazolással, kell igazolnia. Továbbá a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő az igazolásokat legkésőbb a helyiség átadásakor köteles a Kezelő részére átadni.

A Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a speciális feltételeket a Bérbeadó nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása, a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik.

A helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el a Bérlő kérelmére, a tulajdonos írásos, előzetes hozzájárulása mellett.

A szerződés megszűnésekor a bérlőnek, a helyiséget tiszta, használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

Bérlő köteles a helyiségre vonatkozóan Bérlői vagyon- és felelősségbiztosítást kötni, és azt köteles a helyiség Kezelő részére történő visszaadásának időpontjáig fenntartani, annak teljes fizetési kötelezettségét saját költségén teljesíteni.

Szerződés megkötése:

A bérleti szerződést közokiratba kell foglalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.

A garázsok, nem közterületen lévő parkolóhelyek és üzletközponton belül lévő területek, valamint az oktatási intézményben lévő helyiségek bérletére vonatkozó szerződés egyszerű magánokiratba foglalható.

A szerződés megkötését követően a bérlő részére a bérlemény birtokba adása jegyzőkönyv felvétele mellett történik.

Bérbeadás bérlőtársak részére:

A helyiséget akkor lehet előzetes hozzájárulást követően bérlőtársak részére bérbe adni, ha a leendő bérlőtársak megállapodtak és vállalják a rendeletben a hozzájárulás feltételeként meghatározott követelmények teljesítését.

Bérlőtársi szerződés csak olyan helyiségre köthető, amely méreténél fogva erre alkalmas és a leendő bérlőtársak a helyiségben az eredeti célnak megfelelő tevékenységet kívánnak folytatni, illetve a bérlőtársak a bérleményre megállapított bérleti díj összegének megfizetéséért kötelesek egyetemlegesen helytállni.

A helyiségek albérletbe tovább nem adhatóak. A helyiség albérletbe adása a bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

A helyiség megtekintése:

előzetes időpont egyeztetés alapján.

További információ:

A helyiségekről, területekről további felvilágosítással kapcsolatban a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél Horváthné Mislai Ildikó, helyiséggazdálkodó és Tóthné Illés Tünde helyiséggazdálkodó áll rendelkezésre a 278-58-48-as telefonszámon.

Mivel az üres, bérelhető helyiségek és területek folyamatosan változnak, azokról listát sem honlapunkon, sem más kereső portálon nem talál. Az üres üzlethelyiségről, területekről és parkolókról bővebb tájékoztatást tudunk adni telefonon, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon:

Hétfőn: 13:00 – 16:00 óra között és

Pénteken: 07:00 – 12:00 óra között, valamint elektronikus úton:

mislai.ildiko@varosgazda.eu, illes.tunde@varosgazda.eu.”

Vonatkozó jogszabályok:

–       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

–       a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyiségbérletre vonatkozó rendelkezései

–       az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete


[1] átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) ésbc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

ENERGETIKAI CSOPORT

A csoport elsődleges feladata a kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal. Ennek során előkészítjük a szolgáltatói szerződéseket, a megüresedő ingatlanok közműszolgáltatását átíratjuk, a lejárt hitelességű vízórákat lecseréltetjük. Évente előkészítjük az előírt közbeszerzési eljárást. Társaságunkhoz beérkező valamennyi közműszámlát ellenőrizzük, nyilvántartjuk, véleményeltérés esetén azokat számlareklamációval visszaküldjük. A bérbeadáshoz kapcsolódó teljesítéseket továbbszámlázzuk, míg a cégünket érintő fogyasztások számláit átutalásra továbbítjuk.
Tisztán önkormányzati tulajdonú épületegyütteseinkben gondnoki feladatot látnak el munkavállalóink. Lakás jellegű épületekben (Nyugdíjasház, Rákóczi tömb) gondnokaink szolgálati lakásban laknak, így bérlőink részére könnyen elérhetők, a felmerülő problémák nagy részét azonnal orvosolni tudják. Nem lakás célú helyiségekkel rendelkező épületben a munkaidőben a gondnokon kívül karbantartó, takarító személyzettel is rendelkezünk. Több lakásos, földszintes épületben házfelügyelőket alkalmazunk, akik a ház környezetének rendben tartásáról, télen síkosság mentesítéséről, szemétszállításkor a konténerek mozgatásáról is gondoskodnak.
Havonta végezzük a közüzemi mérőórák leolvasását azokban az albetétekben, ahol a díjakat társaságunk a bérlők fogyasztása alapján számlázza tovább. Ez mintegy 400 db lakást vagy üzlethelyiséget jelent, ahol jellemzően vízórákat, ezen kívül villany és gázmérőket olvasunk le.
Gondoskodunk kényszerkezelt társasházainkban a havi közüzemi számlák felosztásáról, továbbszámlázásáról a bérlők és a tulajdonostársak felé. Beszámoló közgyűléshez éves összeállításokat készítünk a kialakított közös költség alátámasztására.
Lezárt évet követően összeállítjuk az intézmények energiafelhasználási beszámolóját a Magyar Energia Hivatal felé. Ugyancsak évente felülvizsgáljuk a Főtáv Zrt-vel kötött megállapodásokat és amennyiben szükséges azokat módosítjuk.

Comments are closed.

?

Rólunk

Cégünk, mely 2012. június 12. óta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nevet viseli, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára szolgáló létesítmények és társasházi lakások, parkolóhelyek, garázsok kezelését, valamint a kerület 18 közoktatási intézményének, a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Háznak, a Sport Szabadidő és Rendezvény Központnak, a Csepeli Piacnak, a Csepeli Strandnak és a Posztógyári Tanuszodának az üzemeltetését végezi...