Versenytárgyalási felhívás üzlethelyiségek bérbeadására I.

Versenytárgyalási felhívás üzlethelyiségek bérbeadására I.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. {111.31.) önkormányzati rendelete {továbbiakban: ,,Rendelet”) szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg versenytárgyalás útján bérbe vehető üzlethelyiségeinek bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

Pályázati eljárást lefolytató:

 • Bérbeadó: Budapest Kerület Csepel Önkormányzata (telefonszám: 1 /427- 6100, cím 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.
 • Kezelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit (cím: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. – továbbiakban, mint Kezelő.

 

A      pályázattal         kapcsolatban         további        információ        kérhető       a       Kezelő Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársaitól.

Telefon: +36 70 653-3442

E-mail: uzlet@varosgazda.eu

 

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazgatási szünettel összhangban 2022. december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 

A pályázható ingatlanok köre:

A pályázható helyiségek címét, a bérleti díj alsó határát, valamint a versenytárgyalási biztosíték összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A felújítási kötelezettséggel pályázatra bocsájtott üzlethelyiségek tekintetében a bérbeadó által indokoltnak tartott beruházások felsorolását, és annak bérbeadó által elismert kalkulált költségét a 2-9. számú melléklet tartalmazza.

A felújítás során felhasznált anyagok számlákkal igazolt ellenértéke – a munkák műszaki átvételét követően – a Kezelő műszaki ellenőre által jóváhagyott mértékben a fizetendő bérleti díj 50%-ig, maximum a 2-9. számú mellékletben meghatározott összeg erejéig havonta levonásra kerül.

 

 

A helyiségek személyes megtekintése:

 

Az alábbiakban megjelölt időpontokban, a Kezelő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően történik. Időpontot egyeztetni a +36 70 653-3442 telefonszámon lehet.

 

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazgatási szünettel összhangban 2022. december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 

 

 

Irányító sz.

Cím (utca, házszám) Időpont
1215 esete Balázs utca 15. üzlet 2023. január 11. (szerda) 13:30 óra
1212 Dunadűlő út 3. C. üzlet 2. 2023. ianuár 14. (péntek) 12:00 óra
1214 Erdősor utca 135. üzlet 4 2023. január 10. (kedd) 10:00 óra .
1214 Kossuth Lajos utca 146. üzlet 1, 144. üzlet 2 2023. január 17. (kedd) 14 :30 óra
1214 Nap utca 10. üzlet 2023. január 12. ( csütörtök) 14:30 óra
1213 Szent László út 115. üzlet 3. 2023. január 11. (szerda) 15:00 óra
1214 Vénusz utca 2. -6. üzlet 2023. ianuár 12. ( csütörtök) 15:00 óra
1214 Zrínyi utca 5. A. üzlet 1. 2023. január 17. (kedd) 15:00 óra

 

 

A versenytárgyalási eljárásban résztvevők köre:

A versenytárgyalás nyilvános, azon minden  természetes,  vagy jogi személy részt vehe t.

Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § ( 1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető, akinek:

a.) nincs köztartozása, és a versenytárgyalás kiírását megelőző S évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozása nem volt,

b.) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt,

c.) vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díjának kétszeresét óvadékként megfizeti,

d.) vá lla lja, a bérleti díj éves emelésének megfizetését, mely nem lehet magasabb a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértéknél,

e.) vállalja, hogy az épület felújítása bontása esetén a bérbeadó 90 napos

határidővel felmondhat,

f.) vá lla lja , hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

 

A bérbeadás célja és a helyiségben végezhető tevékenységek köre:

A helyiségek kizárólag üzleti tevékenység vagy raktározás céljára hasznosíthatóak. Tekintettel arra, hogy magánszemélyek üzleti tevékenységet nem folytathatnak, ezért ők csak raktározási célra vehetik igénybe a helyiségeket.

 

A helyiségben nem végezhető tevékenység pontos meghatározására az adott társasház mindenkor hatályos alapító okirata irányadó.

 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén sem Bérbeadóval, sem Kezelővel szemben semmilyen követeléssel nem él.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hog y:

 1. l) a helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el írásbeli kérelem alapján, a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával;
  • a helyiségben csak a Bérbeadó által engedélyezett tevékenységet folytathat;
  • a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzéséről pályázó maga köteles gondoskodni;
  • a szerződés megszűnésekor a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, illetve eltérő megállapodás hiányában az eredeti állapot helyreállításával kell visszaadnia,
  • a közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a helyiségre általános vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval;
  • a Bérlő a  kezelő külön  felhívása  nélkül minden év január 31. napjáig  köteles a  szolgáltató  által kiállított,  15 napnál nem régebbi igazolással  igazolni, hogy a nem a kezelőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozása nem áll fenn. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő az igazolásokat legkésőbb a helyiség átadásakor köteles a Kezelő részére átadni;
  • a Bérlő köteles viselni minden közműfejlesztési hozzájárulást és díjat, bekötési­ és csatlakozási költséget és díjat és minden  egyéb  díjat  vagy  költséget, amely a Bérlő közműigényének a kielégítéséhez szükséges a helyiség vonatkozásában;
  • a Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges speciális feltételeket a Bérbeadó nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik;

 

 • a helyiség     használata      során     felmerülő kapcsolatos   munkálatok           elvégzése  Bérlő kapcsolatos költségek viselése is Őt

karbantartással, kötelezettsége,

felújítással az        ezzel

 

 

Bérleti díi:

 

A bérleti díj összegének alsó határát az l. számú melléklet tartalmazza. A versenytárgyalási eljárásban a felhívásban meghatározott bérleti díjhoz viszonyított magasabb bérleti díj ajánlható fel.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.

 

Bérbeadás időtartama:

A helyiségeket határozott időre lehet bérbe venni a maximalizált időtartamot az l.

számú m ellé kle t tartalmazza üzletenkénti bontá sb a n .

 

Szerződéskötés módja:

A helyiségbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

Versenytárgyalási biztosíték:

A versen ytá rg ya lá si biztosíték pontos összegét az l. számú melléklet tartalmazza üzletenkénti b ontá sb a n .

 

A versenytárgyalási biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni a  Csepeli  Városgazda  Közhasznú  Nonprofit  Zrt. pénztárában  /hétfőn  0  – l 0, szerdán l 3oo1 7°0 , pénteken 7oo – 11°0 között/, vagy átutalni az OTP Banknál vezetett l l 784009-20200484 számú számlára. Az ajánlat csak akkor fogadható el érvényesnek, ha a befizetés tényének igazolását a pályázó a pályázati anyaghoz csatolta.

 

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazg a tási  szünettel  összhangban  2022.

december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 

A versenytárgyalási biztosíték összegét pályázatonként kell megfizetni               és egy üzlethelyiségre egy pályázó csak egy pályázati anyagot nyújthat be.

 

Nyertes ajánlat esetén a versenytárgyalási biztosíték összege a szerződéskötésig befizetendő óvadék összegébe beszámít, illetve nem nyertes ajánlat esetén a befizetett biztosíték kamatmentesen, az eredményhirdetést követő 30 napon belül visszafizetésre kerül .

 

A versenytárgyalás nyertese a pályázat beadásával elfogadja, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg, a versenytárgyalási biztosíték összegét elveszíti.

 

A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának módja, ideje, helye :

 

A pályázati kiírás és pályázati lap papír alapon átvehető a Kezelő ügyfélszolgálatán { 1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2022. december 15. napjától, továbbá letölthető a www.varosgazda.eu internetes oldalról.

 

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

 1. december 15. 8:00 óra és 2023. január 20. 12:00 óra között, a Kezelő ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.

 

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazgatási szünettel összhangban 2022. december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája:

A versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Kezelőnél, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: ,,Helyiségpályázat I.”.

Ettől eltérő borítékot a Kezelő nem vesz  át. A  pályázati  anyagot  tartalmazó borítékot a Kezelő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére a Kezelő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni.

 

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

A pályázat elbírálásának helye és ideje:

A Kezelő {l 215 Bp. Katona József u. 62- 64.) tárgyalója, 2023. január 23. 11:00 óra.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján azzal a pályázóval kerül megkötésre a bérleti szerződés, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Azonosság esetén a pályázók közül a nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó részére kell bérbe adni.

 

Eredményhirdetés helye és ideje:

A nyertes pályázó so rszá m a . a Kezelő, és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  hirdetőtábláján  öt  napra  kifüggesztésre kerül.  A  nyertes  pályázó az elbírálásról írásban is kap értesítést.

 

Egyéb rendelkezések:

A Pályázat kiíró kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázati kiírásra nem érkezik számára elfogadható pályázat, vagy olyan tevékenység végzésére nyújtottak be pályázati anyagot mely tevékenység végzését a Bérbeadó nem preferálja, a pályázatot indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, elutasítsa, vagy a pályázati felhívást visszavonja.

A helyiségbérleti jogviszonyra vonatkozó részletes szabályokat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (111.31.) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a www.csepel.hu honlapon.

 

Kapcsolódó letöltések

–  Pályázat TELJES ANYAGA