Versenytárgyalási felhívás üzlethelyiségek bérbeadására II.

Versenytárgyalási felhívás üzlethelyiségek bérbeadására II.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Rendelet”) szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg versenytárgyalás útján bérbe vehető üzlethelyiségeinek bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

A pályázati eljárást lefolytató

1) Bérbeadó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (telefonszám: 1/427-6100, cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.
2) Kezelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (c0m: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) – továbbiakban, mint Kezelő.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Kezelő Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársaitól.
Telefon: +36 70 653-3442, e-mail: uzlet@varosgazda.eu

A pályázható ingatlanok köre

A Rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen pályázatban meghirdetett helyiségek üresnek minősülnek, de a pályázat ideje alatt bérlő tartózkodik a helyiségekben.

A pályázható helyiségek címét, a bérleti díj alsó határát, valamint a versenytárgyalási biztosíték összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A helyiségek felújításával kapcsolatosan a bérlővel közös bejáráson egyeztetett a bérbeadó által indokoltnak tartott beruházásokról, és annak bérbeadó által elismert kalkulált költségéről a Kezelővel külön megállapodásban rögzített feladatok elvégzésével számított anyagköltség elszámolásra kerülhet.

A felújítás során felhasznált anyagok számlákkal igazolt ellenértéke – a munkák műszaki átvételét követően – a Kezelő műszaki ellenőre által jóváhagyott mértékben a fizetendő bérleti díj 50%-ig a megállapodásban meghatározott összeg erejéig havonta levonásra kerül.

A helyiségek személyes megtekintése

Az alábbiakban megjelölt időpontokban, a Kezelő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően történik. Időpontot egyeztetni a +36 70 653-3442 telefonszámon lehet.

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazgatási szünettel összhangban 2022. december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 • lrányítósz. Cím (utca, házszám) Időpont
  1215 esete Balázs utca 11. üzlet 2023. január 17. (kedd) 15:00 óra
  1214 Iskola tér 11. 2023. január 17. (kedd) 13:00 óra
  1214 Kossuth Lajos utca 67-69. Ül 2023. január 17. (kedd) 14:00 óra
  1214 Kossuth Lajos utca 72. Ü4 2023. január 18. (szerda) 14:30 óra
  1214 Kossuth Lajos utca 85. Ü2 2023. ianuár 18. (szerda) 15:00 óra
  1214 Kossuth Lajos utca 168. Ü1 2023. január 25. (szerda) 14:00 óra
  1212 Szebeni utca 81. 2023. január 25. (szerda) 15:00 óra
  1213 Zrínyi utca 1. A. Ül 2023. január 24. (kedd) 14:00 óra
  1214 Zrínyi utca 3. 04 2023. január 24. (kedd) 14:30 óra
  1214 Zrínyi utca 4. Ü3 2023. január 24. (kedd) 15:00 óra

A versenytárgyalási eljárásban résztvevők köre:

 

A versenytárgyalás nyilvános, azon minden természetes, vagy jogi személy részt vehet.

Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 20 l l. évi CXCVI. törvény 3. § ( l) bekezdés l. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető, akinek:

a.) nincs köztartozása, és a versenytárgyalás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozása nem volt,

b.) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt,

c.) vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díjának kétszeresét óvadékként megfizeti,

d.) vállalja, a bérleti díj éves emelésének megfizetését, mely nem lehet magasabb a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértéknél,

e.) vállalja, hogy az épület felújítása bontása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat,

 

f.) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

 

A bérbeadás célja és a helyiségben végezhető tevékenységek köre:

 

 

A helyiségek kizárólag üzleti tevékenység vagy raktározás céljára hasznosíthatóak. Tekintettel arra, hogy magánszemélyek üzleti tevékenységet nem folytathatnak, ezért ők csak raktározási célra vehetik igénybe a helyiségeket.

 

A helyiségben nem végezhető tevékenység pontos meghatározására az adott társasház mindenkor hatályos alapító okirata irányadó.

 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén sem Bérbeadóval, sem Kezelővel szemben semmilyen követeléssel nem él.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy:

 1. l) a helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el írásbeli kérelem alapján, a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával;
  • a helyiségben csak a Bérbeadó által engedélyezett tevékenységet folytathat;
  • a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzéséről pályázó maga köteles gondoskodni;
  • a szerződés megszűnésekor a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, illetve eltérő megállapodás hiányában az eredeti állapot helyreállításával kell visszaadnia,
  • a közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a helyiségre általános vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval;
  • a Bérlő a  kezelő külön felhívása  nélkül minden  év január 31. napjáig  köteles a szolgáltató  által kiállított,  15 napnál  nem régebbi igazolással  igazolni, hogy a nem a kezelőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozása nem áll fenn. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő az igazolásokat legkésőbb a helyiség átadásakor köteles a Kezelő részére átadni;

 

 • a Bérlő köteles viselni minden közműfejlesztési hozzájárulást és díjat, bekötési­ és csatlakozási költséget és díjat és minden egyéb díjat vagy költség e t , amely a Bérlő   közműigényének   a   kielégítéséhez   szükséges   a   helyiség vona tkozásá b a n ;
 • a Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi b érb e, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges speciális feltételeket  a Bérbeadó nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik;

 

 • a helyiség      használata       során      felmerülő kapcsolatos     munkálatok           elvégzése   Bérlő kapcsolatos költségek viselése is őt

karbantartással, kötelezettsége,

felújítással az        ezzel

 

 

 

Bérleti díi:

A bérleti díj összegének alsó határát az l. számú melléklet tartalmazza. A versenytárgyalási eljárásban a felhívásban meghatározott bérleti díjhoz viszonyított magasabb bérleti díj ajánlható fel.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.

 

Bérbeadás időtartama:

A helyiségeket határozott időre lehet bérbe venni a maximalizált időtartamot az l. számú melléklet tartalmazza üzletenkénti bontásban.

 

Szerződéskötés módia:

A helyiségbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

Versenytárgyalási biztosíték:

A versenytárgyalási biztosíték pontos összegét az l. számú melléklet tartalmazza üzletenkénti bontásban.

 

A versenytárgyalási biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pénztárában /hétfőn 0 – l 0, szerdán l 3oo17oo , pénteken 0 – l l 00 között/, vagy átutalni az OTP Banknál vezetett l l 784009-20200484 számú szá mlára  . Az ajánlat csak akkor fogadható el érvényesnek, ha a befizetés tényének igazolását a pályázó a pályázati anyaghoz csatolta.

 

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazgatási szünettel összhangban 2022. december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 

A versenytárgyalási biztosíték összegét pályázatonként kell megfizetni és egy üzlethelyiségre egy pályázó csak egy pályázati anyagot nyújthat be.

 

Nyertes ajánlat esetén a versenytárgyalási biztosíték összege a szerződéskötésig befizetendő óvadék összegébe beszámít, illetve nem nyertes ajánlat esetén a befizetett biztosíték ka ma tm ente sen , az eredményhirdetést követő 30 napon belül visszafizetésre kerül.

 

A versenytárgyalás nyertese  a  pályázat  beadásával  elfogadja,  hogy  amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg, a versenytárgyalási biztosíték összegét elveszíti.

 

 

A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának módja. ideje. helye:

A pályázati kiírás és pályázati lap papír alapon átvehető a Kezelő ügyfélszolgálatán ( 1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2022. december 16. napjától, továbbá letölthető a www.varosgazda.eu internetes oldalról.

A Kezelő ügyfélszolgálati működése az igazgatási szünettel összhangban 2022. december 19.- 2023. január 8. közötti időszakban szünetel.

 

 

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

 

 

 1. január 9.    8:00    óra    és    2023.     január     27.    12:00    óra    között,     a    Kezelő ügyfélszolgálatán nyitvatartási id őb en.

 

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája:

 

 

A versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Kezelőnél, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: ,,Helyiség pályázat II.”.

 

 

Ettől eltérő borítékot a Kezelő nem vesz  át. A  pályázati  anyagot  tartalmazó borítékot a Kezelő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére a Kezelő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni.

 

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

A pályázat elbírálásának helye és ideje:

A Kezelő ( 1215 Bp. Katona József u. 62 – 64.) tárgyalója, 2023. január 30. 11:00 óra.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján azzal a pályázóval kerül megkötésre a bérleti szerződés, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Amennyiben azonos összegű ajánlat vagy a jelenlegi bérlő tartja, a magasabb összegű bérleti díj ajánlatot a bérleti jog őt illeti meg.

Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó részére kell bérbe adni.

 

Eredményhirdetés helye és ideje:

A nyertes pályázó sorszáma a Kezelő, és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hirdetőtábláján öt  napra  kifüggesztésre  kerül.  A  nyertes  pályázó az elbírálásról írásban is kap értesítést.

 

Egyéb rendelkezések:

A Pályázat kiíró kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázati kiírásra nem érkezik számára elfogadható pályázat, vagy olyan tevékenység végzésére nyújtottak be pályázati anyagot mely tevékenység végzését a Bérbeadó nem preferálja, a pályázatot indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, elutasítsa, vagy a pályázati felhívást visszavonja.

A helyiségbérleti jogviszonyra vonatkozó részletes szabályokat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  Képviselő-testülete az önkormányzat  tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011.   (111.31 . )   önkormányzati   rendelete   tartalmazza,   amely   megtalálható

 

Kapcsolódó letöltések

–  Pályázat TELJES ANYAGA