Pályázati felhívás üzlethelyiségek bérbeadására

Pályázati felhívás üzlethelyiségek bérbeadására

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg versenytárgyalás útján bérbe vehető üzlethelyiségeinek bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint::

Pályázati eljárást lefolytató

Bérbeadó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (telefonszám: 1/427- 6100, cím 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.

Kezelő
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (cím: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.,
ügyintéző és elérhetősége: Kaszásné Kovács Ildikó helyiséggazdálkodó 1/278-58-37/137 m. – továbbiakban, mint Kezelő.

A pályázható ingatlanok köre

Azon helyiségeket listájáért, amelyekre pályázat nyújtható be, kérjük kattintson ide!
A melléklet tartalmazza az ingatlanok címét, alapterületét, felszereltségét és műszaki állapotát.

A helyiségek személyes megtekintése

Kezelő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően történik. Időpontot egyeztetni a 278-58-21 vagy a 278-58-37 telefonszámon lehet.

Bérleti díj

A bérleti díj összegének alsó határát az 1. számú melléklet tartalmazza. A versenytárgyalási eljárásban a felhívásban meghatározott bérleti díjhoz viszonyított magasabb bérleti díj ajánlható fel.

Továbbá pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.

Bérbeadás időtartama

A helyiségeket határozott időre, maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni.

Versenytárgyalási biztosíték mértéke

A versenytárgyalási biztosíték mértéke, a Rendeletben meghatározottak szerint a helyiség forgalmi értékének maximum 5 %-a. A versenytárgyalási biztosíték pontos összegét az 1. számú melléklet tartalmazza üzletenkénti bontásban ( kérjük kattintson ide a megtekintéséhez ).
A versenytárgyalási biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pénztárában /hétfőn 700 – 1300, szerdán 1300 – 1700 , pénteken 700 – 1100 között/, vagy átutalni az OTP Banknál vezetett 11784009-20200484 számú számlára, vagy csekken feladni. Az ajánlat csak akkor fogadható el érvényesnek, ha a befizetés tényének igazolását a pályázó a pályázati anyaghoz csatolta.

A versenytárgyalási biztosíték összegét pályázatonként kell megfizetni és egy üzlethelyiségre egy pályázó csak egy pályázati anyagot nyújthat be.

A pályázó elfogadja, hogy nyertes ajánlat esetén a versenytárgyalási biztosíték összege a szerződéskötésig befizetendő óvadék összegébe beszámít, illetve nem nyertes ajánlat esetén a befizetett biztosíték kamatmentesen, az eredményhirdetést követő 30 napon belül visszafizetésre kerül. A versenytárgyalás nyertese a pályázat beadásával elfogadja, hogy amennyiben a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg, a versenytárgyalási biztosíték összegét elveszíti.

A versenytárgyalási ajánlat

A pályázati kiírás és pályázati lap papír alapon átvehető a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca 62- 64.) 2019. július 29. napjától, továbbá letölthető oldalunkról.

A pályázat benyújtásának helye és ideje

2019. július 29. /hétfő/ 8:00 – 2019. augusztus 22. /csütörtök/ 16 óra között, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája

A versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Kezelőnél, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „Helyiségpályázat”.

Ettől eltérő borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nem vesz át. A pályázati anyagot tartalmazó borítékot a Kezelő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére a Kezelő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni.

A pályázati anyaghoz mellékelni kell

Jogi személy pályázó esetén
Pályázati lap, versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolása, 30 napnál nem régebbi, ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat, aláírási címpéldány, minden olyan irat, amit a
pályázó szükségesnek tart.

Egyéni vállalkozó pályázó esetén
Pályázati lap, versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolása, vállalkozói kártya másolata vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, minden olyan irat, amit a pályázó szükségesnek tart.

Természetes személy pályázó esetén
Pályázati lap, versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolása, minden olyan irat, amit a pályázó szükségesnek tart.

Versenytárgyalás elbírálásának ideje és helye

2019. augusztus 23. /péntek/ 10 óra Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Bp. Katona József u. 62 – 64.) tárgyalója.

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján azzal kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Azonosság esetén a pályázók közül a nyertest sorsolással kell kiválasztani.
A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertese a szerződést nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a versenytárgyaláson részt vett következő legmagasabb ajánlatot tevő részére kell a helyiséget bérbe adni.

A nyertes pályázó sorszáma a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hirdetőtábláján öt napra kifüggesztésre kerül. A nyertes pályázó az elbírálásról írásban is kap értesítést.

Egyéb rendelkezések

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás
Pályázati lap
Üzletlista